Category Archives for "01"

Pristrasnost sudije i pravo na pristup sudu

SUDSKA BOSNE I HERCEGOVINA

Pristrasnost sudije i pravo na pristup sudu

Ne postoji kršenje prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada nema elemenata koji ukazuju na pristrasnost sudije Vrhovnog suda u konkretnom predmetu, te kada nisu osnovani apelantovi navodi o povredi prava na pristup sudu. Osim toga, Ustavni sud smatra da iako su Viši privredni sud i Vrhovni sud donijeli suprotne odluke u odnosu na tužbeni zahtjev tužioca, oba redovna suda (Viši privredni sud i Vrhovni sud) svoje odluke obrazlažu na način koji poštuje osnovne standarde prava na pravično suđenje. Tužbeni zahtjev tužioca protiv apelanta je kroz postupak u tri stepena meritorno ispitan od nezavisnog i nepristrasnog tribunala u razumnom roku, a za svoje odluke redovni sudovi su dali obrazloženja koja se ne mogu smatrati nerazumnim ili arbitrarnim.

Pravo na nepristrasni sud

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na nepristrasni sud

Došlo je do povrede apelantovog prava na nepristrasni sud, kao jedne od garancija prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, zbog toga što redovni sudovi nisu, u obrazloženju osporenih odluka, dali dovoljno razloga na temelju kojih bi se mogla isključiti objektivna sumnja o postojanju pristrasnosti sudije.