Category Archives for "01"

Pravo na imovinu

SUDSKA PRAKSA: Bosne i Hercegovine

Pravo na imovinu

Ne postoji kršenje prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je miješanje u pravo apelanata na imovinu bilo u skladu sa zakonom, radi postizanja legitimnog cilja u javnom interesu, kojim je uspostavljena „pravična ravnoteža“ između zahtjeva od opšteg ili javnog interesa i zahtjeva da se zaštiti pravo pojedinaca na imovinu.

Ugovor o korištenju stana

SUDSKA PRAKSA: Bosne i Hercegovine

Ugovor o korištenju stana

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je Kantonalni sud utvrdio da ne postoji ništa što bi ukazivalo na proizvoljnost u primjeni materijalnog i procesnog prava, s obzirom na to da su upravni organi i Kantonalni sud utvrdili da ugovor o korištenju stana zaključen između apelantice i Stambenog fonda Grada Sarajevo ne ispunjava sve uslove iz člana 16. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, pri čemu su upravni organi i Kantonalni sud u obrazloženju osporenih odluka za svoje stavove dali jasne i logične zaključke koje Ustavni sud ne smatra proizvoljnim.