Tag Archives for " žalba "

Poslednji Mohikanac na političko-pravnom nišanu

UDK: 342.9
342.727(497.11)

Povodom jedne od predloženih izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
POSLEDNJI MOHIKANAC NA POLITIČKO-PRAVNOM NIŠANU
Prof. dr Zoran Tomić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Rezime: U napisu se najpre prikazuje i razmatra pozicija različitih pravnih subjekata u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja. A u toj materiji se primenjuje i matični merodavni zakon, i Zakon o opštem upravnom postupku, kao dopunski opšti procesni propis nužno povezan sa Zakonom o upravnim sporovima. Tako da su analiziranim kontekstom obuhvaćeni sledeći učesnici: 1) građanin, tražilac informacije; 2) organ vlasti za koga tražilac smatra da odnosnu informaciju poseduje, u rangu prvostepenog organa iz upravnog postupka; 3) Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka, kao drugostepeni organ iz upravnog postupka, a po položaju nezavisna kontrolna institucija koja, pored ostalih nadležnosti, rešava po žalbama na rešenja ili „ćutanje“ prvostepenih organa; 4) nadležni javni tužilac čiji je zadatak da – kada oceni da je konačnom odlukom Poverenika povređen zakon na štetu javnog interesa – podnese tužbu Upravnom sudu radi poništavanja toga akta u upravnom sporu; 5) Upravni sud, defintivni pravni kontrolor rada javne uprave i zaštitnik kako objektivne zakonitosti, tako i prava građana i njihovih kolektiviteta – rešavajući upravni spor o zakonitosti Poverenikovih odluka, inače konačnih u upravnom postupku, izvršnih i obavezujućih. Povodom predstojećih zalaganja za izmenu respektivnog zakona u pravcu da se i prvostepenom organu ubuduće pruži procesno pravo na tužbu u upravnom sporu protiv Poverenikovih rešenja – u članku je zauzet stav da bi to bila apsolutno pogrešna i nelogična solucija, protivna i slovu i duhu upravno-procesnog prava, ali i pravnom položaju Poverenika – a naročito temeljnim ustavnim postavkama u pogledu jedinstva pravnog poretka, nivoa prava građana na obaveštenost, kao i mesta i funkcije državne uprave u pravnom sistemu.

Ključne reči: pravo, informacije od javnog značaja, građanin, Poverenik, upravni postupak, prvostepeni organ, žalba, drugostepeni organ, tužba, javni tužilac, upravni spor, sud, jedinstvo pravnog poretka.

Žalba Upravnom sudu protiv odluke o raspisivanju izbora za članove Saveta mesne zajednice

UPRAVNO PRAVO

Žalba Upravnom sudu protiv odluke o raspisivanju izbora za članove Saveta mesne zajednice

Odluka o raspisivanju izbora za članove saveta mesne zajednice, doneta od strane saveta mesne zajednice, ne predstavlja odluku donetu od strane izborne komisije u postupku zaštite izbornog prava, u smislu odredbe člana 52. Zakona o lokalnim izborima, te se protiv iste ne može izjaviti prigovor, niti žalba Upravnom sudu.

Neke dileme u postupku po žalbi o sporovima male vrednosti

UDK: 347.919.3
347.956

NEKE DILEME U POSTUPKU PO ŽALBI O SPOROVIMA MALE VREDNOSTI
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, u penziji.

Rezime: U postupku po žalbi o sporovima male vrednosti primarno deluju posebna pravila. Jedno od njih je da će kod žalbene kontrole ovih presuda izostati rasprava u slučaju višestrukog ukidanja. To nema sprečavajući efekat u odnosu na ponovno ukidanje ove vrste presude kada se radi o određenim bitnim povredama odredaba parničnog postupka iz odredbe člana 374. stav 2. ZPP koje se ne mogu otkloniti bez održavanja rasprave. Drugostepeni sud tada nema pravno priznata sredstva da otkloni njihovo dejstvo jer je po slovu zakona lišen mogućnosti da održi raspravu. Radi toga pravna posledica je ukidanje presude i njeno upućivanje prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Od toga postoji izuzetak kada se radi o povredama odredaba parničnog postupka iz člana 374. stav 2. tač. 2), 3), 5) i 10) ovog zakona i tačke 9. ako priroda povrede odredaba parničnog postupka to dopušta.

Ključne reči: spor male vrednosti, kriterijumi, žalba, posebnosti, višestruko ukidanje, izuzetak, zabrana drugostepene rasprave.

Odlučivanje po žalbi koja ne sadrži obrazloženje

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odlučivanje po žalbi koja ne sadrži obrazloženje

Drugostepeni sud je po službenoj dužnosti u obavezi da ispita odluku o krivičnoj sankciji u pobijanoj presudi, iako blagovremeno izjavljena žalba branioca okrivljenog ne sadrži obrazloženje, a ne da žalbu odbaci kao neblagovremenu ceneći blagovremenost prema datumu podnošenja dopune i obrazloženja žalbe.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.