Tag Archives for " pritvor "

Razlozi za određivanje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Razlozi za određivanje pritvora

Kad okrivljeni nije opravdao izostanke sa četiri glavna pretresa, pri čemu je dva puta bio prinudno doveden na glavni pretres, jasno je da on ni na jedan glavni pretres nije pristupio samovoljno, pa kod takve situacije jasno je da on očigledno izbegava da dođe na glavne pretrese, te su se stekli uslovi da se prema njemu odredi pritvor.

Trajanje pritvora u praksi

UDK: 343.126.1(497.11)

TRAJANJE PRITVORA U PRAKSI
Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu.

Rezime: S obzirom da pritvor predstavlja meru za obezbeđenje prisustva okrivljenog kojom se znatno zadire u njegovu slobodu, trajanje pritvora mora biti svedeno na najkraće neophodno vreme. O ograničenom trajanju pritvora ukazuje se u mnogim međunarodnim aktima, kao i u Ustavu Republike Srbije i Zakoniku o krivičnom postupku, a na tome se insistira i u odlukama Evropskog suda za ljudska prava i odlukama najviših domaćih sudova. Međutim, u našoj sudskoj praksi je vidljivo da pritvor često traje predugo, što, između ostalog, doprinosi preopterećenosti ustanova u kojima se izdržava pritvor i kazna, a ako se pokaže da je pritvor bio neosnovan, to dovodi do toga da država plaća znatne novčane iznose licima koja su neosnovano bila u pritvoru. Čini se da kod javnih tužilaca i sudija prvostepenih sudova još uvek ne postoji potreban nivo svesti o pritvoru kao poslednjem sredstvu i njegovoj restriktivnoj primeni.

Ključne reči: pritvor, ograničeno trajanje, sudska praksa.

Pritvor nakon objavljivanja presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pritvor nakon objavljivanja presude

Ako je okrivljeni nakon izvršenja jednog krivičnog dela (u sklopu produženog krivičnog dela) uhvaćen na granici kada je pokušao da uđe u Rumuniju, ima mesta da mu se produži pritvor nakon objavljivanja presude, jer postoji bojazan od bekstva.

Obavezna sadržina rešenja o određivanju pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Obavezna sadržina rešenja o određivanju pritvora

Zakonski osnov za pritvor spada u obaveznu sadržinu rešenja o određivanju pritvora ali i u pogledu rešenja o produženju pritvora, pa ukoliko isti nije naveden u izreci pobijanog rešenja učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka zbog koje se navedeno rešenje mora ukinuti.

Produženje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora

Kod činjenice da je predmet izvršenja svih krivičnih dela koja se okrivljenima stavljaju na teret opojna droga, kako to proizlazi iz dispozitiva optužnice, te da su nastavili da je neovlašćeno drže i dok su u pritvoru i gde je držanje droge najstrože zabranjeno, osobite okolnosti ukazuju da će okrivljeni u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.