Tag Archives for " prekid parničnog postupka "

Prekid parničnog postupka i prethodno pitanje

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka i prethodno pitanje

Kada se tužbenim zahtevom traži da tuženik zatvara i otvara kapiju na pravcu puta na kojem je konstituisana službenost, nema mesta prekidu te parnice zbog postojanja parnice između istih stranaka, ali u obrnutoj ulozi, radi ukidanja ili izmene utvrđenog pravca službenosti.

Prekid parničnog postupka kad krivični postupak još nije otpočeo

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka kad krivični postupak još nije otpočeo

U situaciji kada krivični postupak još uvek nije otpočeo, tj. nema dokaza u spisima da je optužnica stupila na pravnu snagu, nema uslova da se prekine parnični postupak do odluke krivičnog suda.

Prekid parničnog postupka i pobijanje poravnanja

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka i pobijanje poravnanja

Kada se između stranaka vodi parnični postupak po tužbi tužilje protiv tuženih radi predaje nepokretnosti na kojima je tužilja vlasnik na osnovu sudskog poravnanja nema mesta prekidu navedenog postupka do okončanja parničnog postupka radi poništaja poravnanja.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.