Tag Archives for " pravo na pravično suđenje "

Pravo na ličnu slobodu i sigurnost, pravo na pravično suđenje i pravo na porodični život

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na ličnu slobodu i sigurnost, pravo na pravično suđenje i pravo na porodični život

Postoji kršenje člana II/3d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) i stav 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je apelantima produžen pritvor samo na osnovu „dvojnog državljanstva i rodbine u inostranstvu“, kao i „činjenice o informaciji policijskog službenika“, koje u osporenom rješenju nisu konkretizovane na način koji bi objektivno ukazao da ova opasnost zaista i postoji. Ne postoji povreda prava iz člana II/3d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) i stav 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je sud utvrdio postojanje osnovane sumnje i kada je o svom zaključku o postojanju osnovane sumnje dao odgovarajuće i relevantno obrazloženje, te kada je sud, odlučujući o tome da li postoji poseban pritvorski razlog iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, dao konkretno obrazloženje o postojanju stvarne i razumne opasnosti od uticaja na svjedoke i oštećenog. Nema kršenja prava na presumpciju nevinosti iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 2. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada redovni sud apelante jasno označava kao „osumnjičene“ za izvršenje krivičnog djela, te kada rješenja ne odaju utisak o formiranju mišljenja o utvrđenoj krivici apelanata. Nije povrijeđeno pravo apelanata na porodični život iz člana II/3f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je utvrđeno da je odvojenost od porodice posljedica zakonitog pritvora apelanata.

Pravo na pravično suđenje

USTAVNO PRAVO

Pravo na pravično suđenje

Ustavna garancija prava na pravično suđenje, pored ostalog, sastoji se u tome da odluka suda o nečijem pravu ili obavezi mora biti doneta u postupku koji je sproveden u skladu sa važećim procesnim zakonom, primenom relevantnog materijalnog prava i obrazložena na ustavnopravno prihvatljiv način, jer bi se u protivnom moglo smatrati da je proizvoljnog i pravno neutemeljenog stanovišta postupajućeg organa, odnosno suda.

Donošenje odluke u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Donošenje odluke u razumnom roku

Postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku u situaciji kada postupak po zahtjevu za vanredno preispitivanje sudske odluke pred Vrhovnim sudom traje više od četiri godine, a takva dužina postupka može se u cijelosti staviti na teret Vrhovnom sudu.

Izvršenje odluke Ustavnog suda u predmetima povrede prava na pravično suđenje

USTAVNO PRAVO

Izvršenje odluke Ustavnog suda u predmetima povrede prava na pravično suđenje

U situaciji kada je zbog utvrđene povrede prava na pravično suđenje naloženo ponavljanje žalbenog postupka pred drugostepenim sudom, izvršenje odluke Ustavnog suda ne podrazumeva samo formalno donošenje nove drugostepene odluke od strane tog suda, već i postupanje i odlučivanje drugostepenog suda u skladu sa ocenama i stavovima iznetim u odluci Ustavnog suda koja se izvršava.

Pravo na pravično suđenje i pravo na djelotvoran pravni lijek

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na pravično suđenje i pravo na djelotvoran pravni lijek

Nema povrede apelantovog prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine jer iz obrazloženja osporenih odluka ne proizlazi da je činjenično stanje proizvoljno utvrđeno i da su redovni sudovi svoje odluke donijeli uz proizvoljnu primjenu materijalnog i procesnog prava, a u obrazloženju odluka za svoje stavove dali su dovoljno jasne i logične razloge. Takođe, nema povrede prava na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, budući da je apelant imao i koristio zakonom propisane pravne lijekove, a činjenica da pravni lijekovi nisu rezultirali na način na koji je apelant želio – ne može voditi zaključku o nepostojanju ili nedjelotvornosti pravnog lijeka.

Pravo na pravično suđenje

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na pravično suđenje

Postoji kršenje prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je Vrhovni sud Federacije BiH proizvoljno primijenio odredbe člana 19. stav 4. i člana 103. stav 3. Zakona o radu Federacije BiH.

Član 26. Zakona o izvršenju i obezbeđenju

UDK: 347.952/.956(497.11)

Značenje zabrane ukidanja izvršnog rešenjai upućivanja predmeta na ponovno prvostepeno odlučivanje

ČLAN 26. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU
(Povodom pravnog stava Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 23.1. 2017. godine)
Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda.

Rezime: Tekst je posvećen problemu koji se pojavljuje u situaciji kada zakonodavac u nameri da ubrza postupak pred sudom donosi norme koje uskraćuju pravo na pravično suđenje. Jedna takva norma sadržana je u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju u članu 26. Tom normom je propisano da: „Odlučujući o prigovoru i žalbi sud ne može da ukine prvostepeno rešenje i da predmet uputi na ponovno rešavanje.“
Povodom nejednake primene navedene norme Vrhovni kasacioni sud je dana 23. 1. 2017. godine na sednici Građanskog odeljenja, usvojio pravni stav da: „Odlučujući o prigovoru i žalbi sud ne može da prvostepeno rešenje ukine i predmet vrati na ponovni postupak, već može da prvostepeno rešenje potvrdi i žalbu odbije ili prvostepeno rešenje preinači usvajanjem žalbe ili pak, prvostepeno rešenje ukine bez vraćanja na ponovni postupak i rešavanje.“
Problem je posebno izražen u slučaju kada nadležni drugostepeni sud postupajući po žalbi izvršnog poverioca izjavljenoj na rešenje veća prvostepenog suda, kojim je potvrđena odluka sudije pojedinca kojom je odbijen ili odbačen predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave, nalazi da je žalba osnovana. Postupajući po odredbi iz člana 26. Zakona o izvršenju i obezbeđenju i stavu Vrhovnog kasacionog suda, drugostepeni sud bi morao, kao posledicu usvajanja žalbe, doneti rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave. To rešenje bi bilo pravnosnažno i ne bi se moglo pobijati redovnim pravnim lekom, a u izvršnom postupku nisu dozvoljeni vanredni pravni lekovi, čime bi izvršnom dužniku bilo uskraćeno pravo da pravnim lekom pobija odluku suda kojom je odlučeno o njegovoj obavezi i naloženo plaćanje novčanog iznosa i istakne bilo koji prigovor koji dužnik može istaći poveriocu.
U tekstu je izneto stanovište da u opisanoj situaciji ima mesta neposrednoj primeni normi iz Ustava Republike Srbije i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koje jemče pravo na pravično suđenje i pravo na delotvoran pravni lek, odnosno pravno sredstvo i ponuđeno je moguće rešenje kako bi se izbegle situacije podnošenja ustavne žalbe i predstavke Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Ključne reči: sud, rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, ljudska prava, pravo na pravično suđenje, pravo na delotvoran pravni lek.

Pravo na pravično suđenje u krivičnom postupku

USTAVNO PRAVO

Pravo na pravično suđenje u krivičnom postupku

Okolnost da su pojedini dokazi u krivičnom postupku nezakonito pribavljeni, sama po sebi ne znači obavezno utvrđivanje povrede prava na pravično suđenje u tom postupku, jer se ocena pravičnosti suđenja vrši u odnosu na celinu sprovedenog krivičnog postupka i dokaza koji su u okviru njega izvedeni, a ne samo u odnosu na pojedine zakonske odredbe kojima je uređeno izvođenje određenih dokaza.

Pravo na pravično suđenje, pravo na imovinu i pravo na djelotvoran pravni lijek

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na pravično suđenje, pravo na imovinu i pravo na djelotvoran pravni lijek

Nema povrede prava na pravično suđenje, prava na imovinu i prava na djelotvoran pravni lijek iz člana II/3.e) i k) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 6. stav 1. Evropske konvencije, člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju i člana 13. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada u osporenim odlukama ne postoji ništa što bi ukazivalo na pogrešnu primjenu procesnog prava na štetu apelanata. Naime, redovni sudovi su jasno obrazložili svoj stav da nisu nadležni da izvršavaju zaključke Službe za branioce iz domovinskog rata, društvene djelatnosti i opštu upravu opštine, budući da je u konkretnom slučaju zakonom propisano da izvršenje, u pogledu glavne stvari, provodi određeni organ uprave, pa je onda taj organ nadležan i za izvršenje troškova postupka nastalih tim povodom.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.