Tag Archives for " naknada štete "

Naknada štete nastale u saobraćajnoj nezgodi

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete nastale u saobraćajnoj nezgodi

Osiguravač i imalac motornog vozila odgovaraju za štetu nastalu u udesu izazvanom motornim vozilom u pokretu, tako što osiguravač solidarno odgovara za štetu u granicama sume osiguranja, a imalac motornog vozila, koji je odgovoran za nastali udes, duguje naknadu cele štete.

Naknada štete zbog nezakonitog oduzimanja mandata

USTAVNO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog oduzimanja mandata

Pretpostavka odgovornosti za naknadu štete zbog nezakonitog oduzimanja mandata jeste da je oštećeni, u skladu sa zakonom, pokrenuo i vodio postupak za izmenu akta o prestanku mandata i da je pojedinačni akt izmenjen, jer redovni sud jedino može postupati u sporu radi naknade štete u slučaju da je pojedinačni akt izmenjen ili poništen.

Naknada štete zbog gubitka izdržavanja

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog gubitka izdržavanja

Lice koje je izgubilo izdržavanje zbog smrti lica koje ga je izdržavalo, odnosno doprinosilo njegovom izdržavanju, ima pravo na naknadu štete u visini razlike između ostvarene porodične invalidnine i novčanog iznosa koji bi poginuli da je u životu bio u mogućnosti da daje. Kad je poginuli sin redovno pomagao, odnosno doprinosio izdržavanju roditelja, onda roditeljima pripada pravo na naknadu štete zbog izgubljenog pomaganja ili izdržavanja.

Pravo putnika koji je u javnom prevozu pretrpeo štetu na isplatu novčanog iznosa iz sredstava Garantnog fonda

USTAVNO PRAVO

Pravo putnika koji je u javnom prevozu pretrpeo štetu na isplatu novčanog iznosa iz sredstava Garantnog fonda

Putnik u javnom prevozu, koji je pretrpeo štetu, ima pravo na isplatu novčanog iznosa iz sredstava Garantnog fonda, nezavisno od toga da li ima pravo na naknadu štete po osnovu odgovornosti prevozioca.

Naknada štete zbog objavljivanja informacija iz privatnog života

MEDIJSKO PRAVO

Naknada štete zbog objavljivanja informacija iz privatnog života

Lice na koje se odnosi informacija čije je objavljivanje u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima zabranjeno, a koje zbog njenog objavljivanja trpi štetu ima pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete.

Pravo na naknadu štete kod raskida ugovora zaključenog između autora i izdavača

USTAVNO PRAVO

Pravo na naknadu štete kod raskida ugovora zaključenog između autora i izdavača

U situaciji kad je nesporno utvrđeno da je ugovor između autora i izdavača raskinut krivicom izdavača, autor ima pravo na naknadu štete koju trpi usled raskida ugovora.

1 2 3 6
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.