Tag Archives for " naknada štete "

Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode

Duševni bolovi zbog neosnovane osude, odnosno neosnovanog lišenja slobode, predstavljaju jedinstven vid štete koja obuhvata sve štetne posledice nematerijalne štete vezane za ličnost oštećenog, koje su proistekle iz neopravdane osude, odnosno neosnovanog lišenja slobode.

Naknada štete zbog izgubljene zarade

USTAVNO PRAVO

Naknada štete zbog izgubljene zarade

To da li je stranka nelegalno obavljala poljoprivrednu delatnost, može se ispitivati samo u drugim postupcima (u krivičnom postupku, u prekršajnom postupku i u postupku privrednog prestupa), a ne u parničnom postupku za naknadu štete zbog izgubljene zarade.

Naknada štete nastale u saobraćajnoj nezgodi

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete nastale u saobraćajnoj nezgodi

Osiguravač i imalac motornog vozila odgovaraju za štetu nastalu u udesu izazvanom motornim vozilom u pokretu, tako što osiguravač solidarno odgovara za štetu u granicama sume osiguranja, a imalac motornog vozila, koji je odgovoran za nastali udes, duguje naknadu cele štete.

Naknada štete zbog nezakonitog oduzimanja mandata

USTAVNO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog oduzimanja mandata

Pretpostavka odgovornosti za naknadu štete zbog nezakonitog oduzimanja mandata jeste da je oštećeni, u skladu sa zakonom, pokrenuo i vodio postupak za izmenu akta o prestanku mandata i da je pojedinačni akt izmenjen, jer redovni sud jedino može postupati u sporu radi naknade štete u slučaju da je pojedinačni akt izmenjen ili poništen.

Naknada štete zbog gubitka izdržavanja

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog gubitka izdržavanja

Lice koje je izgubilo izdržavanje zbog smrti lica koje ga je izdržavalo, odnosno doprinosilo njegovom izdržavanju, ima pravo na naknadu štete u visini razlike između ostvarene porodične invalidnine i novčanog iznosa koji bi poginuli da je u životu bio u mogućnosti da daje. Kad je poginuli sin redovno pomagao, odnosno doprinosio izdržavanju roditelja, onda roditeljima pripada pravo na naknadu štete zbog izgubljenog pomaganja ili izdržavanja.

Pravo putnika koji je u javnom prevozu pretrpeo štetu na isplatu novčanog iznosa iz sredstava Garantnog fonda

USTAVNO PRAVO

Pravo putnika koji je u javnom prevozu pretrpeo štetu na isplatu novčanog iznosa iz sredstava Garantnog fonda

Putnik u javnom prevozu, koji je pretrpeo štetu, ima pravo na isplatu novčanog iznosa iz sredstava Garantnog fonda, nezavisno od toga da li ima pravo na naknadu štete po osnovu odgovornosti prevozioca.

1 2 3 7
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.