Tag Archives for " kamata "

Kamata na troškove postupka

PROCESNO PRAVO

Kamata na troškove postupka

Kada se radi o zahtevu za naknadu nematerijalne štete, sud prilikom odlučivanja o troškovima postupka nije vezan visinom postavljenog tužbenog zahteva, što znači da stranci koja, makar i delimično, uspe sa svojim zahtevom, pripada u celosti iznos naknade troškova postupka prema visini dosuđene naknade.

Otpis kamata po osnovu dospelih, a neizmirenih obaveza iz domena lokalnih javnih prihoda

USTAVNO PRAVO

Otpis kamata po osnovu dospelih, a neizmirenih obaveza iz domena lokalnih javnih prihoda

Skupština grada nema ustavno i zakonsko ovlašćenje da svojim opštim aktom uređuje uslove, obim i postupak otpisa obračunate, a neplaćene kamate po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda.

Kamata na dosuđenu naknadu štete

OBLIGACIONO PRAVO

Kamata na dosuđenu naknadu štete

Kada je veštačenjem od strane veštaka ekonomske struke utvrđena visina štete koju je tuženik kao računopolagač prouzrokovao tužiocu kod kojeg je bio u radnom odnosu, tužiocu pripada i zakonska kamata na iznos naknade štete od dana kada je veštačenjem utvrđena visina štete.

Kamata na nenovčano potraživanje i naknada štete kroz kamatu na novčana sredstva

OBLIGACIONO PRAVO

Kamata na nenovčano potraživanje i naknada štete kroz kamatu na novčana sredstva

Na nenovčano potraživanje ne može se tražiti niti priznavati zatezna kamata zbog neblagovremenog ispunjenja, niti se može tražiti šteta kroz kamatu na novčana sredstva, već samo naknada štete koja se mora i dokazati.

Kamata po kreditnoj obavezi

OBLIGACIONO PRAVO

Kamata po kreditnoj obavezi

Kada tuženik duguje određeni novčani iznos po osnovu ugovora o kreditu tužiocu – Vojvođanskoj banci, sa iznosom ugovorene kamate, ne može se u žalbi izjavljenoj protiv presude prvostepenog suda, kojom je usvojen tužbeni zahtev tužioca isticati da se radi o zelenaškoj kamati.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.