Tag Archives for " bitna povreda odredaba krivičnog postupka "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i krivično delo primanje mita

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i krivično delo primanje mita

Da bi se moglo na nesumnjiv način zaključiti da se u radnjama okrivljenih stiču bitna obeležja osnovnog oblika krivičnog dela primanje mita neophodno je na pouzdan način utvrditi koju službenu radnju okrivljeni nisu izvršili a koju bi morali izvršiti.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ako u činjeničnom opisu privatne krivične tužbe, a koja nije menjana ni u završnoj reči privatnog tužioca, nema elemenata krivice predviđenih u odredbama Krivičnog zakonika, a postoje u izreci osuđujuće presude, optužba je prekoračena i time je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i krivično delo ubistvo

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i krivično delo ubistvo

Ukoliko u izreci prvostepene presude nije jasno sadržana radnja krivičnog dela ubistvo, tada prvostepena presuda ne sadrži potpune i jasne razloge o odlučnim činjenicama.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i krivično delo krađa

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i krivično delo krađa

Kada je zakonski zastupnik oštećenog preduzeća prilikom saslušanja u toku istrage jasno opredelio da je predmet krivičnog dela krađa koji je vraćen bio u vlasništvu njihovog preduzeća što je potkrepljeno i pismenim dokazima u spisima predmeta a u prvostepenoj presudi to nije cenjeno, tada presuda ne sadrži razloge o činjenicama koje su predmet dokazivanja.

Određivanje pritvora i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Određivanje pritvora i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka kada se iz pobijanog rešenja o određivanju pritvora ne može jasno zaključiti iz kog razloga je prema okrivljenom određen pritvor.

Uračunavanje pritvora u izrečenu kaznu i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Uračunavanje pritvora u izrečenu kaznu i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Vreme provedeno u pritvoru, kao i svako drugo lišenje slobode u vezi sa krivičnim delom, uračunavaju se u izrečenu kaznu zatvora, novčanu kaznu i kaznu rada u javnom interesu.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Presuda osim ocene odbrane okrivljenog u odnosu na iskaze oštećenog i svedoka mora da sadrži i razloge na osnovu kojih je sud utvrdio da je okrivljeni izvršio svaku pojedinačnu radnju za koju je oglašen krivim, razloge na osnovu kojih je utvrdio da je to učinio kako je to navedeno u izreci presude i razloge na osnovu kojih je to učinio sa ciljem da izvrši krivično delo trgovina ljudima.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Presuda se može odnositi samo na lice koje je optuženo i samo na delo koje je predmet optužbe sadržane u podnesenoj ili na glavnom pretresu izmenjenoj ili proširenoj optužnici, pa ukoliko je optuženi oglašen krivim za nešto što mu nije ni stavljeno na teret optužnim aktom, tada je došlo do prekoračenja optužbe.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Kada je oštećena prepoznala okrivljenog u hodniku zgrade Tužilaštva pre saslušanja, a prilikom saslušanja kao svedok je to potvrdila, na njenom iskazu se može zasnovati sudska odluka.

1 2 3 6
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.