Category Archives for "Sadržaj časopisa 2018"

Povreda izbornog prava koja za posledicu nema ponavljanje glasanja na biračkom mestu

UPRAVNO PRAVO

Povreda izbornog prava koja za posledicu nema ponavljanje glasanja na biračkom mestu

Nepravilnost na koju se prigovorom izbornoj komisiji ukazuje da su “kontroloru na biračkom mestu slate uznemirujuće i preteće poruke“, nije povreda izbornog prava koja za posledicu ima poništavanje, odnosno ponavljanje glasanja na biračkom mestu.

Povreda prava na poštovanje privatnog i porodičnog života – Antkoviak protiv Poljske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Povreda prava na poštovanje privatnog i porodičnog života

Antkoviak protiv Poljske

(Predstavka broj: 27025/17)

Predmet se tiče parnice o starateljstvu između budućih usvojitelja i bioloških roditelja.
Aplikanti su supružnici Monika i Patrik Antkoviak, oboje poljski državljani. Oni su želeli da usvoje dete od K. D, žene koju su pronašli na internetu i koja je tokom trudnoće pristala da da dete na usvajanje. Dečak je rođen u februaru 2011. godine i aplikanti se od tada staraju o njemu.

Potpuno lišenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Potpuno lišenje roditeljskog prava

Pre donošenja odluke o potpunom lišenju roditeljskog prava sud je dužan da zatraži nalaz i stručno mišljenje organa starateljstva, ali organ starateljstva ne može istovremeno imati ulogu tužioca i stručnog organa, na osnovu čijeg je nalaza i mišljenja sud doneo odluku o postojanju uslova za potpuno lišenje roditeljskog prava.

Ništavost predugovora o kupovini stana

OBLIGACIONO PRAVO

Ništavost predugovora o kupovini stana

Ništav je predugovor o kupovini stana koji nije zaključen u zakonom propisanoj formi, tj. ako potpisi ugovarača nisu overeni kod suda, pa takav predugovor ne proizvodi pravno dejstvo na datu kaparu i deo isplaćene kupoprodajne cene.

Zloupotreba položaja odgovornog lica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba položaja odgovornog lica

Krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica može postojati samo ukoliko odgovorno lice svoj položaj i ovlašćenja ne vrši u interesu pravnog lica, već na način da sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu pribavi protivpravnu imovinsku korist, ili pak da drugom nanese štetu.

Pravo na naknadu štete zbog smrti rehabilitovanog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na naknadu štete zbog smrti rehabilitovanog lica

Pravo na naknadu štete zbog smrti rehabilitovanog lica (materijalne i nematerijalne), njihovi naslednici mogu osnovano potraživati samo u slučaju kada je smrt nastupila u vreme lišenja slobode ili ako je nastupila nakon puštanja na slobodu, ali samo ako je smrt posledica torture koju je zatvarano lice trpelo u vreme lišenja slobode.

Nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo

Bitan elemenat osnovnog oblika krivičnog dela nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo je bavljenje, a pod tim se podrazumeva kontinuirana delatnost, pa ako postoji samo jedna radnja učinioca, nema dokaza da je učinio navedeno krivično delo.

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Da bi postojalo krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi potrebno je utvrditi da su optuženi ilegalnim migrantima pokušali da omoguće tranzit kroz Srbiju.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i krivično delo primanje mita

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i krivično delo primanje mita

Da bi se moglo na nesumnjiv način zaključiti da se u radnjama okrivljenih stiču bitna obeležja osnovnog oblika krivičnog dela primanje mita neophodno je na pouzdan način utvrditi koju službenu radnju okrivljeni nisu izvršili a koju bi morali izvršiti.

1 2 3 125
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.