Category Archives for "Sadržaj časopisa 2016"

Otkaz ugovora o radu zbog učinjene povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog učinjene povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline

Poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako za to postoji opravdani razlog koji se odnosi na ponašanje zaposlenog i to ako zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu i ako zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodaca, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca.

Oficijelno pokretanje izvršnog postupka

UDK: 347.952

OFICIJELNO POKRETANJE IZVRŠNOG POSTUPKA
Dr Gordana Stanković, redovni profesor Univerziteta u Nišu.

Rezime: U radu se analizira oficijelno pokretanje izvršnog postupka, predviđeno odredbom člana 3. ZIO (2015), kao odstupanje od principa dispozicije kao osnovnog principa izvršne procedure u pogledu pokretanja postupka. Oficijelno pokrenut izvršni postupak vodi se u opštem interesu radi prinudne realizacije jednog javnopravnog potraživanja, radi zaštite interesa onih lica koja uživaju posebnu društvenu zaštitu, radi zaštite jednog faktičkog stanja, sprečavanja nasilnog postupanja ili nastupanja nenadoknadive štete. U oficijelno pokrenutom postupku izvršenja ili obezbeđenja, bez obzira da li je to glavni ili adhezioni postupak, uvek postoji samo jedna stranka – izvršni dužnik i sud rešenjem o izvršenju ili obezbeđenju određuje sredstvo i predmet izvršenja.

Ključne reči: izvršni postupak, načelo oficijelnosti, jednostranački izvršni postupak.

Rokovi zastarelosti prekršajnog postupka

PREKRŠAJNO PRAVO

Rokovi zastarelosti prekršajnog postupka

Izuzetno od odredbe člana 76. stav 1. Zakona o prekršajima, prema kome prekršajni postupak ne može da se pokrene ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen, za prekršaje iz oblasti carinskog, spoljnotrgovinskog, deviznog poslovanja, javnih prihoda i finansija, prometa robe i usluga, životne sredine i vazdušnog saobraćaja, može posebnim zakonom da se propiše duži rok zastarelosti gonjenja.

Produženje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora

Kada je ispunjen objektivni uslov za produženje pritvora u pogledu visine propisane kazne – najmanje deset godina odnosno zatvor od trideset do četrdeset godina, onda u pogledu uznemirenja javnosti kao subjektivnog uslova – od radnji koje se osumnjičenom stavljaju na teret i od težine posledica zavisi da li su ispunjeni uslovi za produženje pritvora.

Zakon o oduzimanju imovinske koristi proistekle iz krivičnog dela – Privremeno oduzimanje imovine od okrivljenog

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o oduzimanju imovinske koristi proistekle iz krivičnog dela
Privremeno oduzimanje imovine od okrivljenog

Za razliku od instituta oduzimanja imovinske koristi proistekle iz krivičnog dela gde je potrebno dokazati uzročno-posledičnu vezu između konkretnog krivičnog dela i stečene imovinske koristi, u postupku privremenog oduzimanja imovine od okrivljenog to nije neophodno.

1 2 3 42
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.